Nagroda Miasta Poznania
tradycyjnie wręczana jest 29 czerwca podczas imienin Patronów Miasta – św.
Piotra i Pawła. W tym roku do grona jej laureatów dołączy prof. zw. dr hab.
Hanna Kóčka-Krenz.

Z tej okazji warto przybliżyć sylwetkę Pani Profesor.
Ukończyła studia na UAM z zakresu historii sztuki (1964 – 1969) i z zakresu
archeologii (1965-1970), zakończone magisterium na podstawie pracy pt.: Kabłączki skroniowe z ziem polskich
(kabłączki esowate)
, opublikowanej w „Fontes Archaeologici Posnanienses”
(t. 22:1971, 97 -143). Asystentura w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu od
1973 r. Doktorat i adiunktura w 1981 r. (Złotnictwo
skandynawskie IX – XI wieku
, Poznań 1983). W 1994 r. stopień doktora
habilitowanego na podstawie pracy pt.: Biżuteria
północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu
, Poznań 1993. Od
1996 r. profesor UAM i dyrektor Instytutu Prahistorii UAM do 2008 r., w latach
2008 – 2012 – dziekan Wydziału Historycznego UAM, zaś od maja 2012 r. –
profesor zwyczajny.
Specjalizacja i zainteresowania naukowe dotyczą dwóch
zasadniczych zagadnień związanych z problematyką europejskiego średniowiecza.
Pierwsze to kwestia złotnictwa strefy bałtyckiej, zwłaszcza skandynawskiego i
zachodniosłowiańskiego. Drugie zagadnienie obejmuje początki średniowiecznego
budownictwa obronnego w Wielkopolsce, tzw. siedzib na nasypach oraz
architektury monumentalnej. Z tego zakresu wieloletnie badania terenowe (1985 –
1995) nad średniowiecznym zespołem osadniczym (osady otwarte, grodzisko
pierścieniowate, wieża mieszkalno-obronna, przeprawa mostowa) w Górze koło
Poznania, zaś od 1999 r. – badania na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
(odkrycie rezydencji pierwszych Piastów z 2 połowy X w.).